Jog, közigazgatás

Ráckeve állás jegyzőnek felsőfokú végzettséggel

Az álláshirdetés több mint 40 napja lett feladva.
Munkavégzés helye: Gyál és környéke
2015. 08. 13. 22:45

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet a Ráckevei Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

 • határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

 • Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

 • Pest megye, 2300 Ráckeve, Szent István tér 4.

Ellátandó feladatok:

 • A Ráckevei Polgármesteri Hivatal vezetése, a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint a jegyző hatáskörébe tartozó feladatok ellátása, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott jegyzői feladatok, valamint egyéb jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt teendők ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • A jegyző a Hivatal vezetője, aki szakmailag felelős a Hivatal működéséért, ellátja az önkormányzati feladatok, döntések megvalósítása érdekében szükséges operatív szervezői, a napi munkában szükséges utasításokat kiadó és azok végrehajtását ellenőrző tevékenységet, illetve a munkaköri leírásban foglaltakat önállóan végzi el. Megszervezi továbbá a hatáskörébe utalt és feladatkörébe tartozó államigazgatási ügyek intézését. Tevékenysége során felelős a jogszabályoknak és közérdeknek megfelelő szakmai, pártatlan és igazságos, valamint színvonalas ügyintézés szabályainak megfelelő eljárásért.

Jogállás, illetmény és juttatások:

 • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) vonatkozó helyi rendeletek és szabályzatok rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, vagy egyetem, igazgatásszervezői vagy állam és jogtudományi doktori képesítés, vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,
 • Közigazgatás területén szerzett – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • Új közszolgálati jogviszony létrejötte esetén 6 hónapos próbaidő vállalása
 • Jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Települési önkormányzatnál szerzett – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • Közigazgatásban szerzett vezetői tapasztalat – Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképpel ellátott önéletrajz a Kttv. 5. mellékletében meghatározott kötelező adatkörrel és a 45/2012. (III.20.) Korm rendelet 8. § és 1. mellékletben foglaltak figyelembevételével
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget, szakvizsgát igazoló okmányok másolata
 • legkésőbb a munkakör betöltéséig a büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány
 • jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelések
 • közigazgatási szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozó nyilatkozat
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázó személyi anyagát megismerhetik
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul
 • a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok vagy korlátozó gondnokság alatt

 • kinevezése esetén nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll hivatalvesztés fegyelmi hatálya alatt, amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható

A munkakör betölthetőségének időpontja:

 • A munkakör legkorábban 2015. szeptember 7. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szadai József nyújt, a 06-24-523-333 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Ráckevei Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2300 Ráckeve, Szent István tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20079/2015 , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.

 • Személyesen: Szadai József, Pest megye, 2300 Ráckeve, Szent István tér 4. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A polgármester a formai feltételeknek nem megfelelő pályázatokat érvénytelennek nyilvánítja. A pályázati eljárásban hiánypótlásnak nincs helye. A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes meghallgatáson vesznek részt. A kiválasztásról és a kinevezésről a polgármester dönt. A polgármester fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. szeptember 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Ráckeve Város Honlapja
 • Ráckevei Újság

A Közigállás publikálási időpontja: 2015. július 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.